วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

เครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

วันที่ 27 และ 30 พฤศจิกายน 2563 เครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และโครงการพัฒนาด้านวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ