เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ได้ออกปฏิบัติงานในการป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา ภายหลังมีปริมาณฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ได้ออกปฏิบัติงานในการป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา ภายหลังมีปริมาณฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบทางระบายน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งได้จัดเก็บวัสดุที่กีดขวางการระบายของน้ำ ขุดลอกคูในถนนสายต่าง ๆ นอกจากนี้ได้มีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งหากตรวจพบปัญหา หรือขัดข้อง ก็จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมา หรือในพื้นที่ชุมชนมีน้ำท่วมขัง สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ ได้ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1016, 0-7431-2700 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสิทธิพร กปิลกาญจน์ / สำนักช่าง // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality