วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ เทศบาลนครสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ เทศบาลนครสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ในพื้นที่ เป็นรอบที่ 3 จำนวน 92 คน โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม // ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality