วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครสงขลากำหนดมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7,259 ครัวเรือน ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย แรงงานที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากนายจ้างต้องปิดกิจการจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือทุพพลภาพ เช่น คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู (Subacute) และผู้สูงอายุ ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครสงขลา.

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ การศึกษา ในส่วนของประเทศไทย ได้มีความพยายามในการระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งการออกประกาศและคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผลทำให้การประกอบกิจการของธุรกิจ บางประเภทหยุดชะงัก หรือชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกลุ่มคนบางส่วนไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ขาดรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ เทศบาลนครสงขลาในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนและสนองต่อนโยบายของรัฐที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการมอบถุงยังชีพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่มีฐานะยากจนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก ให้สามารถบรรเทาทุกข์และดำเนินชีวิตประจำวันได้