วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครสงขลาจึงของดจัดโครงการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก, หลาด 2 เลฯ, ตลาดนัดชุมชนบ่อยางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เทศบาลนครสงขลา ขอฝากแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และประกอบกับขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น เทศบาลนครสงขลาจึงของดจัดโครงการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก, หลาด 2 เลฯ, ตลาดนัดชุมชนบ่อยางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

***********************

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา