วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 📌ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – เดือนพฤศจิกายน 2563 และช่วงที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2564 ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 (เริ่มรับเงิน เดือนตุลาคม 2564)

👉คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อยาง แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

👉เอกสารหลักฐานการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) หรือสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สูงอายุ หรือสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอำนาจดำเนินการลงทะเบียนแทน ในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาติดต่อดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเองได้ และหนังสือมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพแทน กรณีผู้สูงอายุประสงค์ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีของผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่น

📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร 0-7432-2417 หรือ 0-7431-1015 ต่อ 140