วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

เทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ อย่างคับคั่ง

บรรยากาศกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเทศบาลนครสงขลาได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกและมอบของขวัญของรางวัลมากมาย สร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ อย่างมาก

วานนี้ (11 มกราคม 2563) ที่บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรี  นครสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรม

สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยมีความหมายว่า เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวกยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมทั้งร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางการอุทิศตนเป็นผู้ให้ และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติที่จะส่งเสริมให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

          ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กอันเป็นอนาคตของชาติ จึงร่วมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  รู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการพัฒนาประเทศ  ให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป โดยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีศรีสงขลา” โดยให้โรงเรียนในเขตเทศบาลนครสงขลา คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 47 คน

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ การแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัล การละเล่นต่าง ๆ การบริการเครื่องดื่ม การจัดนิทรรศการตรวจสุขภาพฟันฟรี และการนั่งรถรางชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา พร้อมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกบูธจัดกิจกรรมครั้งนี้

***************************************

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา