วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ และ อสม. เดินหน้าลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (23 เมษายน 2564) เทศบาลนครสงขลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ และ อสม. เดินหน้าลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเร่และแผงลอย ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ เน้นการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ www.facebook.com/SongkhlaMunicipality