วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ลงทะเบียนช่วยเหลือกรณีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค / ถุงยังชีพ ของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ลงทะเบียนช่วยเหลือกรณีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค / ถุงยังชีพ ของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นวันแรก
โดยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือกรณีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค / ถุงยังชีพ มีดังนี้
1.เป็นเจ้าบ้าน หรือผู้อาศัยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
.
2.มีสัญชาติไทย
.
3.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
> เป็นผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบทำให้ต้องหยุดประกอบกิจการหรือไม่ สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติส่งผลให้ขาดรายได้
.
> เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกบอการซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ลดเวลาทำงาน หรือเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
.
> เป็นผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
> ทางเว็บไซต์ www.hatyaicity.go.th
> ผ่านแกนนำชุมชน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล (สท.)/ ประธานชุมชน / อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) > ที่สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันและเวลาราชการ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ 074-200142