วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 28 กันยายน 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม นายนิยม พรรณราย รองประธานสภาเทศบาลฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 4 เขต ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทำหน้าที่เลขานุการสภาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารและที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

ทั้งนี้รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีความพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดถึงร้อยละ 97 % ได้แก่
1.งานด้านบริการชำระภาษี 97.80 %
2.งานด้านสังคมสงเคราะห์ 97.20 %
3.งานป้องกันและควบคุมโรค 96.60 %
4.งานทะเบียนราษฏร 96.00 %
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่