วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดฝึกอบรมอาชีพการนวดแผนไทยโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2563

ันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนผู้สนใจที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้มีการฝึกอบรมอาชีพการนวดแผนไทยเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้การนวดแผนไทยในลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชน ณ สหกรณ์บริการชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2563

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่