วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ใน พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 3 โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่
ในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน โดยมี วิทยากร นางสาวอุรวี เพ็ชรมณี นิติกรปฏิบัติการ จาก สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสงขลา ร่วมด้วยตัวแทนวิทยากรสถานีตำรวจภูธรคอหงส์ และสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เทศ
ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้แบ่งการอบรม ออกเป็น 2 รุ่น จำนวนรุ่นละ 30 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการโฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ โดยเคร่งครัด ตักเตือนผู้กระทำความผิด หรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไข ขจัดความสกปรก หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไป รวมถึงการจับกุมผู้กระทำความผิด และดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ