วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ล้างทำความสะอาด ณ บริเวณถนนรัถการ (แยกโรงพยาบาลหาดใหญ่ – แยกโรงปูน)

วันที่ 23 เมษายน 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ , ดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ล้างทำความสะอาด ณ บริเวณถนนรัถการ (แยกโรงพยาบาลหาดใหญ่ – แยกโรงปูน) และบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่