วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการอำนวยความสะดวกการรับลงทะเบียนและแจกอาหารกล่องปรุงสำเร็จแก่คนเร่ร่อน คนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุลพพลภาพ และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฟรี เป็นวันที่ 8

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการอำนวยความสะดวกการรับลงทะเบียนและแจกอาหารกล่องปรุงสำเร็จแก่คนเร่ร่อน คนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุลพพลภาพ และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ฟรี เป็นวันที่ 8 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนวันละ 1,500 ราย จะได้รับอาหารกล่องคนละ 2 กล่อง ต่อ1 วัน(เที่ยง,เย็น) ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับคูปองอาหารสามารถลงทะเบียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ 2563 ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่จะดำเนินการแจกอาหารกล่องปรุงสำเร็จแก่ประชาชนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจการช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ด้วย จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นี้


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่