วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อการขับเคลื่อนในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อการขับเคลื่อนในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยมี นาย นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ

สำหรับประชาชน รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ในการเตรียมความพร้อมการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย การดำเนินชีวิตในแบบวิถีใหม่ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในยุคที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการกับวิถีธุรกิจในยุค New Normal ภายใต้มาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration ) ซึ่งพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 (1-31 ธันวาคม 2564) ใน 3 อำเภอ คือ อ.หาดใหญ่ อ.เมืองสงขลา และ อ.สะเดา โดยจะทำการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่