วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ เดินหน้า หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว 2567 ตามนโยบาย Smart City ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019

เทศบาลนครหาดใหญ่ เดินหน้า หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว 2567 ตามนโยบาย Smart City ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้นายธนเดช อินขวัญ ผอ.ส่วนข่างสุขาภิบาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เดียวข้อง เข้ารับใบประกาศ

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้นายธนเดช อินขวัญ ผอ.ส่วนข่างสุขาภิบาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เดียวข้อง เข้ารับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ โครงการ “หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว 2567 “ เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะประเภทเมืองเดิมน่าอยู่ (Liveable City) ขนาด 21.24 ตารางกิโลเมตร ตามนโยบาย Smart City Thailand ของรัฐบาล จำนวน 5 Smart ได้แก่ Smart Environment , Smart Living , Smart Economy , Smart Governance และ Smart Mobolity ที่ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากการส่งโครงการเข้ายื่นเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบใบประกาศจำนวน 5 ภาค 27 จังหวัดเขตพื้นที่ส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งในภาคใต้เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกมีความพร้อมและความคืบหน้าในการดำเนินการเมืองสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีและความร่วมมือของพนักงานเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ จัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รณรงค์ ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองหาดใหญ่ การรักษาคุณภาพน้ำ การลดปริมาณขยะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก