วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้ง บริการรถรับ – ส่งนักเรียน 3 เส้นทาง ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ !! เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563

โดยผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19
* สวมหน้า เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ *

• เส้นทางที่ 1
เส้นทางสายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ( มีรถรับ – ส่ง 1 คัน )
ออกจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 06.40 น. > หน้าสยามนครินทร์ เวลา 06.45 น. > ถนนราษฎร์ยินดี > โรงเรียนเทศบาล4(วัดคลองเรียน) เวลา 07.00 น. > วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานฯ เวลา 07.05 น. > สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) > โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (ญ.ว.2) เวลา 07.30 น.
* ขากลับออกจาก ญ.ว.2 เวลาโรงเรียนเลิก 16.00 น.
โดยใช้ถนนเส้นเดิมเป็นทางขากลับ สุดปลายทางที่เทศบาลนครหาดใหญ่

• เส้นทางที่ 2
เส้นทางสายโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ( มีรถรับ – ส่ง 2 คัน )
หน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา06.30 น. และ หน้าค่ายเสนาณรงค์ เวลา 06.40 น. > หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) เวลา 06.50 น. > ถนนตรงข้าม Big C Extra เวลา 06.50 น. > บริเวณธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม เวลา 07.00 น.> บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เวลา 07.15 น. และ บริเวณสนามกีฬาจิระนคร เวลา 07.10 น. > ถนนสัจจกุลสะพานข้ามทางรถไฟ > หน้าโรงเรียนญ.ส. เวลาประมาณ 07.20 น. > บริเวณคลินิกหมอเกรียงศักดิ์ เวลา 07.30 น. > ถนนสายสนามบินนอก จนถึงโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ญ.ร.ส.) เวลา 07.55 น.
* ขากลับออกจาก โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ญ.ร.ส) เวลาโรงเรียนเลิก 16.00 น. โดยใช้ถนนเส้นเดิมเป็นทางขากลับ

• เส้นทางที่ 3
เส้นทางสายโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ( มีรถรับ – ส่ง 2 คัน )
ออกจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 06.30 น. > หน้าสยามนครินทร์ เวลา 06.45 น. > หน้า Big C Extra เวลา 06.50 น. > หน้าโรงเรียนเทศบาล 3(โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) เวลา 07.00 น. > บริเวณซอยสุภาพอ่อนหวาน เวลา 07.10 น. > บริเวณตลาดเกาะหมี เวลา07.15 น. > ถนนกาญจนวนิช (ทางไปสงขลา) จนถึงโรงเรียนหาดใหญ่ญ.พ.( หาดใหญ่พิทยาคม ) เวลา 07.20 น.
* ขากลับออกจาก โรงเรียน ญ.พ. ( หาดใหญ่พิทยาคม )
เวลาโรงเรียนเลิก 16.00 น. โดยใช้ถนนเส้นเดิมเป็นทางขากลับ
>> หมายเหตุ : ให้ขึ้นรถตามสถานที่ที่ระบุไว้ <<