วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองควนลังจัดกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ “ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต เดินไปวัด”

เทศบาลเมืองควนลังจัดกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ “ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต เดินไปวัด” ครั้งที่ 3 ณ วัดควนลัง

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ วัดควนลัง หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ร่วมกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ “ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต เดินไปวัด” วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อฟังธรรมและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของ วิถีชีวิต และเป็นการกล่อมเกลาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อรื้อฟื้นประเพณี “สลากภัต” รวมถึงเป็นการรณรงค์ส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่คู่สังคมไทยความเป็นไทยสร้างค่านิยม นุ่งผ้าซิ่น สร้างจิตสำนึกลดปัญหาขยะโดยการใช้ตะกร้าใส่ปัจจัยต่างๆ นำไปถวายพระภิกษุสามเณรแทนถุงพลาสติก