วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองควนลังจัดกิจกรรมการ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ “ไอเดียโคมไฟแสงสี” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน “เก่ง ดี และมีความสุข”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองควนลัง โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรมการ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ “ไอเดียโคมไฟแสงสี” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน “เก่ง ดี และมีความสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต. ทัศนัย เกตุทองสง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประกวด ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา #ในส่วนผลการประกวดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง….