เทศบาลเมืองควนลังจัดกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ “ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต เดินไปวัด”

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น ณ วัดท่าเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ร่วมกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต เดินไปวัด วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อฟังธรรมและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และเป็นการกล่อมเกลาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย สร้างค่านิยมนุ่งผ้าซิ่น สร้างจิตสำนึกลดปัญหาขยะโดยการใช้ตะกร้าใส่ปัจจัยต่างๆ นำไปถวายพระภิกษุแทนถุงพลาสติก