วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองควนลังจัดฝึกอบรมและรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์พาหะนำโรค

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.นายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์พาหะนำโรค ประจำปี 2564 ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสัตว์พาหะนำโรค ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ลดสภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน รวมทั้งเป็นการควบคุม จำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองควนลังให้ลดน้อยลง โดยในวันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564 และวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ลงพื้นที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้าในสัตว์พาหะนำโรค ทั้ง 41 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง