วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองควนลังจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกส้มโอหอมควนลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกส้มโอหอมควนลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มชาวสวนส้มโอหอมควนลัง กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการของเทศบาลเมืองควนลังโดยมี นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นายร่อซี หนิมุสา รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นายบุญทัน วรรณเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการกลุ่มส้มโอหอมควนลังชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มส้มโอหอมควนลังกับชาวสวนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มพร้อมทั้งปรึกษาหารือในเรื่อง จำนวนผลผลิตและแนวทางการจัดจำหน่ายผลผลิตส้มโอหอมควนลัง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ว่าควรจัดการในรูปแบบใด ที่จะเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดตามที่ภาครัฐกำหนด และสามารถกระจายผลผลิตส้มโอหอมควนลังของชาวสวนไปยังผู้บริโภคผลการประชุมคัดเลือกประธานและกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย1.นายสุทิน สุวรรณมาลา ประธาน2.นายณรงค์ ธรรมโชโต รองประธาน3.นายสุทิน ทองแกมแก้ว กรรมการ4.นายสันติ หลำเบ็ญสะ กรรมการ5.นางจุฑามาศ เสมอวงศ์ กรรมการ6.นางประไพ บัวทอง กรรมการ7.นายรัตน์ บุษราภรณ์ กรรมการ8.นางสุดารัตน์ เสมอวงศ์ กรรมการและเลขานุการ9.นางธัญญาลักษณ์ วงศ์ชนะ กรรมการและเลขานุการ