วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองควนลัง จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกู้เงินเพื่อปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังหลังใหม่และ ก่อสร้างอาคารงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนภาครัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุมให้ความคิดเห็นการกู้เงินเพื่อการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังหลังใหม่และก่อสร้างอาคารงานป้องกันบรรเทา สาธารณภัย โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการกู้เงินเพื่อการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังหลังใหม่และก่อสร้างอาคารงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 67,138,814.60.บาท แยกเป็น ก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,540,700.43.บาท ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ จำนวน 36,598,114.17.บาท