วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านในไร่ เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในเขต

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านในไร่ เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยบริการตรวจคัดกรองความดัน – เบาหวานเชิงรุกให้แก่ชาวชุมชนบ้านในไร่ ณ บ้านนางอารีย์ ปานบุตร อสม.ประจำชุมชนบ้านในไร่ เทศบาลเมืองคอหงส์