วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ ประกาศแจ้ง ของดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองคอหงส์ ประกาศแจ้ง ของดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19).สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานป้องกันและควบคุมโรค โทร.๐๗๔-๒๘๐๐๐๐-๒ ต่อ ๑๔๒๒