วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดจุดอำนวยการออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา

เพื่อสนองรับนโยบายจากจังหวัดสงขลา ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 45/2564 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทางสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) กรณีเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดสงขลา

ในการนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดจุดอำนวยการออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ทุกวัน (08.30-16.30 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง