วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 รวมพลทีมป้องกันและดูแลสาธารณะภัยชี้แจงข้อมูล เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอื่ยม  ทวีรัตน์)  สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ นายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.2562   พร้อมด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก   สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 สงขลา  สำนักงานชลประทาน ที่ 19 สงขลา และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา และองค์กรทุกภาคส่วนร่วม

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคมของทุก เป็นช่วงฤดูฝน อาจก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ต่ำ เช่น เขตพื้นที่คลองเตย คลองหวะ และที่ผ่านทางเทศบาลก็ได้ร่วมกับ กรมชลประทาน ก็ได้ร่วมกันจุดลอกคลองระบายน้ำ ไปบางส่วนแล้วเพื่อป้องกันเหตุการณ์ น้ำขังเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางเทศบาลเองจึงได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในบริเวณโดยรอบเทศบาลเมืองคอหงส์ แห่งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณืสภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้

เทศบาลเมืองคอหงส์ มีพื้นที่ 34.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,606.3 ไร่ แบ่งเป็น 30 ชุมชน จำนวนประชากร 46,499 คน ครัวเรือน 25,855 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยการขุดลอกคลองเพื่อการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวก และเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดท่อดูด 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ขนาด 8 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำไดโว่ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 5 เครื่องและอุปกรณ์เสื้อชุชีพอีก 80 ชุด 

เทศบาลเมืองคอหงส์ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ออกเป็น ดังนี้เขต

1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.หาดใหญ่ โทร.074-280004

สถานที่อพยพ 

1.โรงเรียนบ้านคลองเปล

2.วัดคลองเปล

3.สวนธาณารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

4.ค่ายเสนาณรงค์

เขต 2 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ โทร. 074-280004

สถานที่อพยพ

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

4.ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส

5.สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

เขต 3 สนามหน้าหมู่บ้านเบญจพร ถนนสายเอเซีย 43  โทร.074-280004

สถานที่อพยพ

1.บริษัทสยามแม๊คโครจำกัด

2.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

3.บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน)หาดใหญ่