วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน เปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผอ.สำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานจัตุรัสนครหาดใหญ่
สำหรับการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ให้แก่เยาวชน และประชาชน เกิดการรับรู้ ซาบซึ้งในคุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติ
ตลอดจนอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของชาติ และท้องถิ่นอันเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย ดังนี้

  1. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร
  2. การแสดงดนตรีไทย จากเยาวชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
  3. การสาธิตการทำขนมพื้นบ้านในอำเภอหาดใหญ่ (ขนมลา ขนมจาก ขนมบอก ขนมดู และขนมเจาะหู)
  4. รำโนราจากเยาวชนพื้นบ้าน จำนวน 100 คน
  5. รำโนรา/ทำบท โดยคณะครูโนราอาวุโสของสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
  6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่