วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

เริ่มแล้ววันนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารกล่องให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          เทศบาลนครหาดใหญ่ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 กรณีคนเร่ร่อนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย  คนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน จำนวนวันละ 1,500 ราย  ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยผู้ที่มาลงทะเบียนจะได้คูปองรับอาหาร เพื่อนำมายื่นแลกรับอาหารกล่อง ซึ่งขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนขอรับอาหารกล่อง จำนวน 300 ราย

เทศบาลนครหาดใหญ่เริ่มแจกอาหารกล่องระหว่างวันที่ 20 – 29 พฤษภาคม 2563 ณ สนามกีฬากลาง   จิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่  ซึ่งประชาชนผู้ที่ได้ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 12 – 19 พฤษภาคม 2563   ที่หอประชุมเทศบาลฯ สามารถนำคูปองที่ได้รับในวันลงทะเบียนมายื่นรับอาหารกล่องตามวันที่ระบุในคูปอง   

สำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนรับอาหารกล่อง สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนและขอรับอาหารกล่อง ณ บริเวณหน้าโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 น.-12.00 น.