วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เรือนจำจังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 ที่เรือนจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีนายมงคล สุขการณ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


จากนั้น ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านยาเสพติด โดยมีใจความว่า “เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด โดยขอปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามรอยพระยุคลบาท จะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดินที่เข้มแข็ง เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสังคมและประเทศชาติ และจะไม่ยอมให้บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และผู้ใกล้ชิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนจะผนึกกำลังร่วมกันประกอบคุณงามความดี ธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง เสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน โดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไป


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา26 มิ.ย. 63