วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 มุ่งหวังให้ผู้ต้องขังมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว

วันนี้ (13 ก.ค. 63) ณ อาคารอเนกประสงค์ แดนสูทกรรม เรือนจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม ประจำปี 2563 โดยมีนายมงคล สุขการณ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 แบบ New Normal อย่างเคร่งครัด

นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายที่จะให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดอบรมผู้ต้องขังด้วยหลักสูตร การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และองค์ความรู้ดานสุขภาพในเรือนจำให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

เรือนจำจังหวัดสงขลา จึงได้ติดต่อประสานงานและได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา และเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 ราย ระหว่างวันที่ 13-17  กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข ข้อมูลฐานและระบบสุขภาพ ได้รับการฝึกปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรู้จักโรคต่างๆ การช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ในการปฐมพยาบาลที่ได้รับจากการอบรมไปแนะนำให้กับเพื่อนผู้ต้องขังคนอื่นๆ รวมถึงช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยได้อย่างถูกต้องทันท่วงที

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

13 ก.ค. 63