วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก (FAL) ณ ทหญ. ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้การบริหารงานท่าอากาศยานด้านอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก (FAL) ณ ทหญ. ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้การบริหารงานท่าอากาศยานด้านอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน ณ ทหญ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการฯ จากส่วนราชการ บริษัท สายการบิน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงจัดให้มีการเว้นระยะห่าง โดยมีผู้บริหารพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Team

**********************ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่โทร. 0 7422 7190 – 94โทรสาร. 0 7422 7050