วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ). เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัด FOD : Foreign Object Debris ในเขตลานจอดอากาศยาน ทหญ.

วันที่ 9 มีนาคม 2565 (เวลา 09.30 น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ). เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัด FOD : Foreign Object Debris ในเขตลานจอดอากาศยาน ทหญ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ FOD ณ ห้องประชุม EOC อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ และร่วมกิจกรรม FOD Walk ในลานจอดอากาศยานและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อเป็นการควบคุม กำจัดหรือลดอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดกับอากาศยานอันเนื่องมาจากวัตถุแปลกปลอม FOD อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้าง สายการบิน และผู้ประกอบการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก FOD ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

**********************ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่โทร. 0 7422 7190 – 94โทรสาร. 0 7422 7050