วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมประชุมและรายงานตัวต่อที่ประชุมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมฟังนโยบาย ข้อสั่งการต่าง ๆ จากภาครัฐ กระทรวง กรม

ในวันนี้ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. จังหวัดสงขลาได้กำหนดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ทั้งนึ้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมประชุมและรายงานตัวต่อที่ประชุมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมฟังนโยบาย ข้อสั่งการต่าง ๆ จากภาครัฐ กระทรวง กรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050