วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้โดยสารซึ่งมีโอกาสสัมผัสเชื้อและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ EOD กองบิน 56 จำนวน 80 คน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมายังประเทศไทยโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกด้วย ในโอกาสนี้ ผหญ. ได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 50 โหล สำหรับบริการเจ้าหน้าที่และประชาชนในการฉีดวัคซีนแก่ โรงพยาบาลคลองหอยโข่งด้วย