วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้โดยสารซึ่งมีโอกาสสัมผัสเชื้อและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 เพิ่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050