วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

เสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำจังหวัดสงขลา พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสิงหนคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันนี้ (10 ธ.ค. 63) พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณปากคลองสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสงขลาได้ขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำ พร้อมกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์จากกองทัพเรือในการผลักดันน้ำบริเวณปากคลองสทิงหม้อ เพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำให้ออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ จึงอนุมัติให้มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย เรือผลักดันน้ำ จำนวน 20 ลำ  พร้อมกำลังพล เครื่องมือ และ ยุทโธปกรณ์ ซึ่งกองทัพเรือ ได้ดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำเรียบร้อย และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นหลัก และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน และขอให้ตระหนักว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคน คือ ตัวแทนของกองทัพเรือ การปฏิบัติงานใด ๆ จึงต้องแสดงให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้ประจักษ์และยอมรับว่า กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งในยาม สงบและในภาวะคับขัน

จากนั้น เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และคณะ ลงพื้นที่ไปยังวัดบ้านพร้าว ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งได้นั่งเรือยาง เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ประชาชนทั้งสองฝั่งคลอง จำนวน 80 ชุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งประชาชนที่ได้รับถุงยังชีพต่างรู้สึกตื้นตันใจ และดีใจอย่างยิ่งที่กองทัพเรือไม่ทอดทิ้งประชาชน 

สำหรับอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน 11 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบางเขียด ตำบลชะแล้ ตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลรำแดง ตำบลทำนบ ตำบลสทิงหม้อ ตำบลหัวเขา ตำบลชิงโค ตำบลวัดขนุน และตำบลม่วงงาม รวม 11 ตำบล 73 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,161 ครัวเรือน 30, 413 คน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 ธ.ค. 63