วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้สภาสถาบันสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และข้าราชการของสถาบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้ง นายปรีชา เวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพ 074-212515 , 074-212517