วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สงขลา “น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ผ่านงานศิลป์บนฝาผนังกำแพงโรงเรียน”

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษาจิตอาสาจากหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ผลงานพระราชกรณียกิจบนกำแพงโรงเรียน เพื่อเป็นกำแพงแห่งความจงรักภักดี รวมถึงการเพ้นท์ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างสีสันและความสวยงามให้กับโรงเรียน เป็นระยะทางกว่า 500 เมตร โดยมุ่งหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอนาทวี ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งจากคนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้ามาเยี่ยมชมและเก็บภาพแห่งความประทับใจ

นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การวาดภาพกำแพงโรงเรียนแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่โรงเรียนได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม นักเรียนรู้จักแยกแยะความรับผิดชอบชั่วดี มีงานทำ มีอาชีพ รู้รักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จและเป็นพลเมืองที่ดี เห็นอะไรที่เหมาะที่ควรก็ต้องทำ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ที่ได้จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการและด้อยโอกาส มุ่งเน้นให้เป็นพลเมืองดีเป็นอนาคตที่ดีของชาติ

นายปราโมท ปัตตา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย และการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบและนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ที่มีความถนัดและมีความสามารถทางด้านการเพ้นท์ภาพ ทางสโมสรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบกับได้รับการประสานงานจาก ดร.สำราญ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ได้ติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับสังคม ทั้งนี้ทางคณะยินดีที่จะทำกิจกรรม อย่างนี้ตลอดไป

ด้านนายเดชาวัต หอมแก้ว นายกสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลาและขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้มอบโอกาสให้ทางสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรสาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แสดงออกถึงศักยภาพในด้านวิชาชีพที่เรียนมา และสิ่งสำคัญของการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นั้นคือ การได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

นอกจากนี้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งนักเรียนต่างวาดภาพ และลงสีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยหัวใจที่รัก และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างหาที่สุดมิได้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วงศ์นิธิ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา