วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนเทศบาล๖(อนุบาลในฝัน) เข้ารับถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

16 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาล๖(อนุบาลในฝัน) เข้ารับถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสุภาวดี ติ้นสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2 (บ้านหาดใหญ่) พร้อมคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)เข้ารับถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิตร สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563


ขอขอบพระคุณ พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณณศูลานนท์ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.ดาราวรรณ กาญจนา ผอ.สุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับการเข้าเฝ้าวันนี้