โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site เป็นวันแรก .เป็นโรงเรียนนำร่องในสังกัดเทศบาลนครสงขลา ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on-site.

วันนี้ (12 มกราคม 2565) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ได้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site เป็นวันแรก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในสังกัดเทศบาลนครสงขลา ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on-site จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด และนักเรียนมีความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยช่วงเช้ามีการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียน จำนวน 220 ราย ซึ่งผลไม่พบผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School อย่างเข้มงวด โดยยึดหลัก 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาแบบไป-กลับ เน้น School Pass และ Small Bubble ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาให้ ที่สำคัญคือการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อย ๆ รักษาความสะอาดของโรงเรียนทุกจุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกรชนก บุญสม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality