วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะมอบของละศีลอด ต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ 5 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

โรงไฟฟ้าจะนะมอบของละศีลอด ต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ 5 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ได้แก่ ตำบลป่าชิง ตำบลนาทับ ตำบลคลองเปียะ ตำบลจะโหนง และตำบลตลิ่งชัน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและโต๊ะอิหม่ามของแต่ละมัสยิดเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีไว้ต่อไป