วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001: 2015​ และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO45001:2018 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

โรงไฟฟ้าจะนะได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001: 2015​ และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO45001:2018 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)ซึ่งมาตรฐาน​ ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม​ และมาตรฐาน​ ISO 45001 คือมาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย​ ที่มุ่งเน้นพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีบริบทที่กว้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อกำหนดทางกฎหมาย และด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน​ เพื่อช่วยลดการสูญเสีย การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและป้องกันสุขภาพที่ทรุดโทรมของพนักงานจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น