วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ ให้การต้อนรับ ซึ่งในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2563 เป็นการจัดการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รายละเอียดการฝึกมีทั้งการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องการจัดการสาธารณภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย การใช้ระบบความปลอดภัย การฝึกลำเลียงผู้ป่วยข้ามลำน้ำที่ไม่มีทางข้าม การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้