วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

“โรงไฟฟ้าจะนะ” ร่วมออกบูท งานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา)โดยนำกระบวนการที่ทำภายในโรงไฟฟ้ามาแสดงให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าโรงไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน พื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน

วันที่ 9 -11 มีนาคม 2563 จังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) โดยได้ยกทัพ ของดีของเด็ดใน 16 อำเภอ มาแสดงในงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ อำเภอจะนะได้จัดกิจกรรมออกบูธ เพื่อแสดงของดีของเด็ดของอำเภอจะนะ ในด้านต่างๆ เช่น การทำการเกษตร การทำการประมง การประกอบอาชีพ และการแสดงให้เห็นถึงการเป็นแหล่งนกเขาชวาเสียงโด่งดังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ “โรงไฟฟ้าจะนะ” ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นของดีประจำอำเภอและประจำจังหวัดสงขลา ด้านการประกอบกิจการพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมครั้งนี้โรงไฟฟ้าจะนะ ได้นำกระบวนการที่ทำภายในโรงไฟฟ้ามาแสดงให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าโรงไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างไร ผ่านกิจกรรมให้ความรู้การทำน้ำส้มควันไม้ การสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้ง กิจกรรมระบายสีก้อนถ่าน การสาธิตการน้ำสิ่งของจากต้นไม้มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งสวน หรือตกแต่งภายในและภายนอกบ้านพักอาศัยและอื่นๆ เป็นต้น

อำเภอจะนะได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารในจังหวัดสงขลาเข้าเยี่ยมชมบูธของอำเภอจะนะ โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ ร่วมต้อนรับและนำชมกิจกรรมต่างๆภายในบูธอำเภอจะนะ และในส่วนของกิจกรรมจากโรงไฟฟ้าจะนะ นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้เข้าร่วมและต้อนรับผู้เยี่ยมชมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมของโรงไฟฟ้าจะนะในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน เยาวชน และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย