วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีการจำลองเหตุการณ์ว่า ในการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ปฏิบัติงานเดือนเครื่องพบว่ามีผู้ปฏิบัติงาน 1 คน อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉิน โรงไฟฟ้าจะนะ ขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้มีการซ้อมอย่างเข้มงวด เป็นไปตามมาตรการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ ไม่เกิดภาวะขัดข้องและได้เตรียมการวางแผนรองรับได้ทุกสถานการณ์
#กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
#โรงไฟฟ้าจะนะร่วมมือร่วมใจต้านภัยcovid19