วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

มท.2 ชมการสาธิตการฝึกระดมทรัพยากร 3 สถานี และปล่อยขบวนทรัพยากรกู้ภัย จำลองสถานการณ์หากเกิดอุทกภัย ภัยระดับ 3 โดยจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสงขลา

30 ส.ค. 2020
วันนี้ (30 ส.ค.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและ ชมการสาธิตการฝึกระดมทรัพยากรกู้ภัย จาก 3 สถานี โดย เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ร่วมฝึกแลกเปลี่ยน องค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเครื่องจักรกรสาธารณภัย พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ในปี 2563 โดยมี น

นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา และนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมพิธีปิดโครงการเข้าร่วมค่ายเยาวชน ประจำปี 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

30 ส.ค. 2020
เช้าวันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา และนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมพิธีปิดโครงการเข้าร่วมค่ายเยาวชน ประจำปี 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และผู้ปกครองร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการค่ายเยาวชน ได้จัดฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยฝึกอบรมกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ ฝ

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมเรือ) ประจำปี 2563

27 ส.ค. 2020
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมเรือ) ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี, นายจินตน์ จันทคาร, นายร่อซี หนิมุสา รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง และสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นกำลังใจ ในการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อ

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร สถานประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

27 ส.ค. 2020
วันนี้ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้ นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร สถานประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 3 รุ่น จำนวน 400 คนโดยมีนางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน

27 ส.ค. 2020
วันนี้ (27 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ อีกทั้งเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้คณะผู้บริหารและที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนิ