วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

“นิพนธ์”แจง เคยแจ้ง “พลวิศว์” คู่สัญญาไปแล้ว “สัญญาเป็นโมฆะ” จึงไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ไม่มีผลผูกพันตั้งแต่ต้น

30 มิ.ย. 2022
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)มีมติว่าจะฟ้องนายนิพนธ์เอง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ม.157 แต่จะฟ้องประเด็นเมื่อรู้ว่า มีการฮั้วประมูลทำไม่บอกเลิกสัญญาว่า ที่จริงประเด็นนี้ทาง อบจ.สงขลาได้แจ้ง บริษัท พลวิศย์ เทคพลัส จำกัด ผู้ชนะการประกวดไปไปแล้วว่าสัญญาเป็นโมฆะ ต้องมาขอคืน

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการถ่ายทอดความรู้สู่ นร.ประถมเปิดโลกทัศน์น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวัน

30 มิ.ย. 2022
คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดอบรมเปิดโลกทัศน์และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการ ถ่ายทอดความรู้นักเรียนประถมในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล ควบคู่พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้นักศึกษา ปูทางสู่การเป็นครูในอนาคต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเปิดโลกทัศน์และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในชีวิ

ทน.สงขลา จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับพนักงานเทศบาล เร่งสร้างองค์ความรู้และให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างจิตสำนึกและจริยธรรมในการทำงานเพื่อส่วนรวม

28 มิ.ย. 2022
ทน.สงขลา จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับพนักงานเทศบาล เร่งสร้างองค์ความรู้และให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างจิตสำนึกและจริยธรรมในการทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) ที่ห้องประชุมสารภี 2 เทศบาลนครสงขลา โดยฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล กำหนดจัดโค

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจราจรและการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

28 มิ.ย. 2022
จากการที่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครหาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงาน บูรณาการการบริหารจัดการ ระดมความคิดแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตทางถนน ตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยยึดถือกฎระเบียบที่มีอยู่และแนวทางเทคโนโลยีมาจัดการให้เก