วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

AOTกำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยอากาศยาน ผ่านทางช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ต้องลงทะเบียนเข้าพื้นที่ในเว็บไซต์ https://arrival.songkhla.care /หรือแสกน QR Code “SONGKHLA CARE” ให้แล้วเสร็จก่อนออกจากช่องทางผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 เมษายน 2564เรียนท่านผู้โดยสารทุกท่านเพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยอากาศยาน ผ่านทางช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ต้องลงทะเบียนเข้าพื้นที่ในเว็บไซต์ https://arrival.songkhla.care /หรือแสกน QR Code “SONGKHLA CARE” ให้แล้วเสร็จก่อนออกจากช่องทางผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อความสะดวก ปลอดภัย ลดความแออัดภายในห้องพักผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอแนะนำให้ผู้โดยสารดำเนินการลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนล่วงหน้าตั้งแต่สนามบินต้นทาง และอย่าลืม!!! บันทึกหน้าจอไว้ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากช่องทางผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกท่านกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก แนวทางบินวิถีใหม่ D – M – H – T – T ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 ประกอบด้วย Distancing (เว้นระยะห่าง) Mask Wearing (สวมหน้ากากอนามัย) Hand Washing (หมั่นล้างมือบ่อยๆ) Testing (ตรวจวัดอุณหภูมิ) Thaichana (สแกนแอปฯ ไทยชนะ) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

———————————————-

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0 7422 7190 – 4โทรสาร 0 7422 7050