วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564

ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ)รอบชิงชนะเลิศชิงทุนการศึกษารวมกว่า 210,000 บาท

23 ต.ค. 2021
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กกพ.) เพื่อกิจการตามมาตรา97(5) ประเภทโครงการทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ของโครงการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี หัวหน้าโครงการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางในการประสานโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประกวด

“เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง ร.10

23 ต.ค. 2021
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ทำกิจกรรมปักดำ แปลงนาสาธิต สืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่10 (ปีที่4)พร้อมเป็นแหล่งเก็บรวบรวมและขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง พันธุ์พืชเฉพาะถิ่น เปิดให้นักศึกษาใช้เรียนรู้ในการเรียนการสอน เมื่อวันที่21ตุลาคม2564 (วันรักต้นไม้แห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช

“อพ.สธ.” มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เปิดแปลงสร้างแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรม ให้คนรุ่นใหม่ศึกษา

20 ต.ค. 2021
อพ.สธ. มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง จัดกิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากรวง ดึงเกษตรกรร่วมสร้างแปลงนาอนุรักษ์ เปิดให้เยาวชนและผู้สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่16ตุลาคม2564คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมโดย

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาล

18 ต.ค. 2021
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ตม., ศก., ด่านควบคุมโรค, บวท., ตร.ท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวฯ, สายการบิน,ผู้ให้บริการภาคพื้น และ ผู้บริห

นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “Best of the best” ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น “ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

18 ต.ค. 2021
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Fantastic coconut oil ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 – 2564 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธี

มรภ.สงขลา สัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ หาแนวทางเพิ่มสมรรถนะ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อยอดสู่ครูมิติใหม่

18 ต.ค. 2021
คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศของนักศึกษาปฏิบัติการสอน (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) จับมือโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู หาแนวทางเพิ่มสมรรถนะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อยอดสู่ครูมิติใหม่ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในส